นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

เว็บไซต์ ut.in.th (เว็บไซต์) เป็นของและดำเนินการโดย บริษัท เยูเทค อินโนเวชั่น จำกัด (บริษัท หรือ เรา) เราให้คำมั่นว่าจะเคารพ และปกป้อง ความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างจริงจัง และจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้กับทางบริษัททั้งหมด ต่อไปนี้จะเป็นการ อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน เราขอแนะนำให้ ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (นโยบายฯ) โดยละเอียด

 


 

1. ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

นโยบายฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับท่านหากท่านเป็นผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ที่ได้ทำการซื้อ สนใจ หรือประสงค์ที่จะซื้อสินค้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และหมายรวมถึงบุคคลธรรมดาใด ๆ ที่ได้ทำการลงทะเบียนสมัครเพื่อรับข่าวสาร และสื่อการตลาด ต่าง ๆ จากบริษัท

 


 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้ทำการเก็บรวบรวมจากท่านได้แก่

  • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน — ชื่อ-นามสกุล หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อบัญชีของท่านในสื่อสังคมออนไลน์ (Platform Specific ID)
  • ข้อมูลติดต่อ — หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ติดต่อ (บ้านเลขที่ จังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง รหัสไปรษณีย์)
  • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ — หมายเลขไอพีของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน (IP Address) คุกกี้ (Cookie) หรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการติดตามอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (Tracking Technologies)
  • ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน ได้แก่ ข้อมูลการใช้งานและการท่องเว็บไซต์ เนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม วันและเวลาที่ท่านได้เข้าใช้งานหรือสิ้นสุดการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาของท่านบนเว็บไซต์ ประเภทเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน ภาษาที่ท่านใช้งานบนเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นซึ่งเชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์บริษัท ผ่านเครื่องมือดังต่อไปนี้ Google Analytics Google AdWords Hotjar LINE Optimise Optimonk และ Facebook Pixel

ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลของบุคคลภายนอกแก่บริษัท ท่านรับรองว่าได้แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายฯ ฉบับนี้แล้ว และได้รับความยินยอมจาก บุคคลภายนอกดังกล่าวแล้ว หรือมีฐานโดยชอบด้วยกฎหมายอื่นใดในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่บริษัทเพื่อใช้ในการประมวลผล
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฯ ฉบับนี้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัท จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอก ท่านรับรอง ว่าจะให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ในการขอความยินยอมจากบุคคลภายนอกด้วย

 


 

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

 

3.1 การเก็บรวบข้อมูลส่วนนบุคคลโดยตรงจากท่าน
บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงในกรณีที่ท่านได้ทำการติดต่อบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ซึ่งอาจรวมรวม ถึงรูปแบบหรือวิธีใด ๆ ที่หลากหลายและสามารถเข้าถึงได้ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอีเมลข้อความสนทนา และข้อความสนทนาผ่านทางสื่อสังคม คมออนไลน์ (social media)
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น
หากท่านสมัครเป็นผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเราโดยใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ใดของท่านหรือเชื่อมต่อบัญชีที่มีกับบริษัทของท่านกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์
ของท่านหรือใช้ฟีเจอร์อื่นของสื่อสังคมออนไลน์บริษัทเราจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านซึ่งท่านได้สมัครใจให้ไว้แก่ผู้ให้บริการสื่อสังคม
ออนไลน์ตามนโยบายของผู้ให้บริการดังกล่าว และเราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้